REGULAMIN

§ 1 Postanowienia wstępne

1.Regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu HROptimiser przez Pracownia_EB sp. z o.o. 05-500 Stara Iwiczna ul. Słoneczna 105a/60, w tym:

a) rodzaj i zakres Usług;

b) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług;

c) warunki świadczenia Usług;

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Usługa jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich Usług określonych w § 4.

§ 2 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Użytkownik – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin.

2. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

3. Serwis HROptimiser.com– oznacza aplikację internetową dostępną pod adresem internetowym www.HROptimiser.com, w ramach której Właściciel Serwisu świadczy Usługi określone w Regulaminie.

4.Narzędzie – narzędzie służące do mierzenia kosztów rekrutacji i rotacji działów HR.

5. Właściciel Serwisu lub Usługodawca - Pracownia_EB sp. z o.o. 05-500 Stara Iwiczna ul. Słoneczna 105a/60.6. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników określone w

§ 4 Regulaminu.

7. Dane Osobowe – informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej za pomocą między innymi takich identyfikatorów jak imię, nazwisko, adres mailowy. 

8. Polityka prywatności – zasady przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych dostępne na stronie Serwisu HROptimiser.com 

§ 3 Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi

1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą założenia zamówienia na jedną z Usług i zaakceptowania Regulaminu przez Użytkownika poprzez oznaczenie odpowiedniego miejsca na formularzu rejestracyjnym. 2. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem zawarcia umowy i korzystania z Usług.

3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi, w sposób który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

4. W przypadku zamówienia Usług odpłatnych Użytkownik otrzymuje dostęp do Narzędzia po uregulowaniu ceny zakupu danej Usługi w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.

5. Umowa o korzystanie z Usługi zostaje zawarta na okres 12 miesięcy. 

6. Użytkownik może przedłużyć Umowę na kolejny okres 12 miesięcy poprzez złożenie kolejnego zamówienia.

7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa Usługodawca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy na świadczenie wszystkich Usług i zablokowania Narzędzia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz tego Użytkownika, w przypadku, kiedy po raz kolejny złoży zamówienia na Usługę.

8. Usługodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie Usług po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez opublikowanie tej informacji na stronie HROptimiser.com.

§ 4 Rodzaje i zakres Usług Objętych Regulaminem

1. Usługi świadczone są tylko dla Użytkowników, którzy prawidłowo wypełnią formularz zamówienia i dokonają zapłaty za Usługi odpłatne.

2. Rodzaje Usług bezpłatnych:

a) Webinarium – godzinne szkolenie prowadzone online przez Usługodawcę w celu omówienia funkcjonalności Narzędzia. Terminy Webinariów przesłane będą Użytkownikowi na podany przez niego adres mailowy w formularzu zamówienia. Po zapisaniu się na Webinarium Użytkownik otrzyma od Usługodawcy potwierdzenie wraz z kodem dostępu.

b) Wersja Demo Narzędzia – wersja w postaci pliku exel, w której Użytkownik może zapoznać się z Narzędziem i zweryfikować jego funkcjonalności, ale nie zobaczy wszystkich wyników, które dostępne są wyłącznie w Pakiecie Standard czy Pakiecie Premium. Wersja Demo Narzędzia jest udostępniania Użytkownikowi po złożeniu przez niego zamówienia i wypełnieniu prawidłowo formularza rejestracyjnego.

3. Rodzaje Usług odpłatnych:

a) Pakiet Standard Narzędzia – zawiera dostęp do Narzędzia (plik exel) z wszystkimi funkcjonalnościami, bez aktualizacji Narzędzia, oraz 2 godziny konsultacji narzędziowej polegającej na wsparciu przedstawicieli Pracownia_EB oraz Ctrl+HR w wypełnieniu i interpretacji wniosków płynących z Narzędzia.

b) Pakiet Premium Narzędzia - zawiera dostęp do Narzędzia (plik exel) z wszystkimi jego funkcjonalnościami oraz 4 godziny konsultacji narzędziowej polegającej na wsparciu przedstawicieli Pracowni EB oraz Ctrl+HR w wypełnieniu i interpretacji wniosków płynących z Narzędzia, dodatkowo aktualizacje kwartalne Narzędzia oraz 4 godzimy konsultacji narzędziowych dotyczących omówienia wprowadzonych zmian w aktualizacjach.c) Aktualizacje Narzędzia – dodatkowe funkcjonalności Narzędzia, działające wyłącznie z Narzędziem, które można dokupić przy Pakiecie Standard. Aktualizacje wprowadzane są kwartalnie i każda z nich polega na rozwinięciu systemu umożliwiającym liczenie dodatkowych obszarów HR i EB. Aktualizacje są wprowadzane stopniowo, a ich zakup możliwy jest w kolejności ich wprowadzania. Użytkownik może zakupić dowolną ilość Aktualizacji. 

§ 5 Warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę

1. Użytkownik może korzystać z Usług wyłącznie na własny użytek, udostępnianie osobom trzecim Narzędzia jest zabronione. 

2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

3. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania należytych standardów bezpieczeństwa przy świadczeniu Usług w celu zachowania bezpieczeństwa i integralności danych. 

§ 6 Prawa autorskie

1. Wszelkie elementy Usług w tym: sam pomysł Narzędzia, nazwa, aplikacje, programy komputerowe, funkcjonalności, formularze, bazy danych, elementy tekstowe i graficzne, zdjęcia, artykuły oraz wszelkie treści i informacje zawarte w Narzędziu i w Serwisie HROptimizer (zwane dalej „Utworami”) podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych i są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

2. Użytkownikom przysługuje prawo do korzystania z powyższych Utworów, wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie i wyłącznie w ramach korzystania z Usług bez prawa do ich modyfikacji, powielania, udostępniania, publikacji i rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci.

§ 7 Odpowiedzialność Usługodawcy i Użytkowników

1. Usługodawca nie odpowiada za szkody, które mogą być spowodowane złym działaniem Serwisu HROptimiser lub Narzędzia spowodowanej nieprawidłowym działaniem programem komputerowym Użytkownika lub Internetem, na które nie ma wpływu.

2. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania sprzętu komputerowego, oprogramowania i infrastruktury Użytkownika. 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Użytkownika.

4. Usługodawca nie odpowiada za utratę danych i treści zamieszczonych przez Użytkownika w Narzędziu oraz decyzje Użytkownika podejmowane na podstawie informacji, uzyskanych w oparciu o pracę z Narzędziem.

5. Usługodawca nie gwarantuje, że Usługa spełni wymagania Użytkownika.

6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podejmowane w ramach korzystania z Usług oraz za działanie sprzeczne z Regulaminem oraz za powstałe z tego tytułu szkody.

§ 8. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia Usług jest Usługodawca. 

2. Usługodawca będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane przez niego zawarte w formularzu rejestracyjnym niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług, między nimi:

a) imię i nazwisko, b) login, c) adres e-mail,

3. Zasady przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę dokonywane jest na zasadach określonych w Polityce prywatności.

§ 9 Kontakt i postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą w sprawie Usług:

a) elektronicznie na adres: e-mail: dziendobry@pracowniaeb.pl

b) pisemnie na adres: Pracownia_EB sp. z o.o. 05-500 Stara Iwiczna ul. Słoneczna 105a/6

2. Wszelkie oświadczenia związane z korzystaniem z Usługi, w tym oświadczenia dotyczące rozwiązania umowy o świadczenie Usługi będą kierowane do Użytkownika w postaci elektronicznej na wskazany przez Użytkownika jego adres email podany w formularzu rejestracyjnym. 

3. Użytkownik ma obowiązek podania aktualnego adresu mail. W razie jego zmiany Użytkownik ma obowiązek poinformować o tym fakcie Usługodawcę, przy czym do czasu otrzymania zawiadomienia przez Usługodawcę, doręczenie dokonane na dotychczasowy adres mailowy uważa się za skuteczne. 

4. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w sprawach związanych ze świadczonymi przez Usługodawcę Usługami na adres mailowy Usługodawcy: dziendobry@pracowniaeb.pl

5. Reklamacje powinny zawierać następujące dane: 

a) Imię i nazwisko Użytkownika. 

b) adres poczty elektronicznej Użytkownika; 

c) nazwę reklamowanej Usługi;

d) szczegółowy opis występującego problemu;

e) oznaczenie „Reklamacja” w tytule maila.

6. Reklamacje nie posiadające danych wymienionych w ust. 5 powyżej nie będą rozpatrywane. 

7. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę. 

8. Decyzję w sprawie przesłanej reklamacji Usługodawca przesyła Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podanej w reklamacji.

9. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z powyższymi zapisami nie podlega ponownemu rozpatrzeniu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.

2. Informacje o zmianach zostaną przekazane Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika. 

3. Regulamin podlega prawu polskiemu.

4. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług zgodnie z Regulaminem będą rozstrzygane przez właściwy polski sąd powszechny.

5. Niezależnie od zapisu ust. 4 powyżej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach internetowych wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej lub na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl.


Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas na:

HELLO@HROPTIMISER.COM